top of page

OBXECTIVOS

A Fundación  Xaime Quesada Blanco é una fundación de interese cultural galego que ten como obxetivos principais, entre outros:

 

  • Preserva-lo patrimonio artístico de Xaime Quesada Blanco e Jaime Quesada Porto e a súa unidade como parte do patrimonio desta fundación, e que formará parte do patrimonio artístico de Galicia.

  • Fomenta-lo coñecemento da obra pictórica e escultórica de Xaime Quesada Blanco e Jaime Quesada Porto e preserva-la súa memoria artística dentro da Historia da Arte Contemporánea de Galicia.

  • Colaborar ó estudio e investigación da Historia da Arte Contemporánea de Galicia e participar na súa difusión no ámbito de Galicia, España, Europa e no resto do mundo.

  • Colaborar no estudio e investigación de toda esta obra artística e a súa difusión na sociedade.

  • Promove-la proxección didáctica e historiográfica desta obra e a súa aplicación nos programas de estudios de diferentes niveis educativos.

  • Contribuir á formación dos xoves artistas de Galicia.

  • Elaborar e suministrar todo tipo de información historiográfica e didáctica sobre calquera tema relacionado coa obra de Xaime Quesada Blanco e Jaime Quesada Porto.

CV QUESSADA

foto quessada.jpg

CV XAIME QUESADA BLANCO

xaime qb3.jpg

clic nas imaxes para ver CV

bottom of page